Inwestycje w nowoczesne technologie

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalają firmom na skorzystanie z ulgi podatkowej na inwestycje w nowoczesną technologię, do których zaliczane są także systemy ERP. Niestety, wiele firm planujących inwestycję w zintegrowany system informatyczny nie decyduje się na skorzystanie z ulgi, między innymi z powodu braku wiedzy na ten temat, tracąc w ten sposób szansę na niższy koszt wdrożenia ERP. Robert Stiller, Dyrektor Sprzedaży w firmie Hicron, informuje o głównych warunkach skorzystania z ulgi oraz zasadach, na jakich jest ona przyznawana.

Zintegrowane systemy informatyczne takie jak SAP ERP są z powodzeniem wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach już od kilkunastu lat. Powszechność ich użycia spowodowała, że w świadomości decydentów gospodarczych system informatyczny przestał funkcjonować jako innowacja. Stąd obawy firm, czy systemy informatyczne rzeczywiście mogą być zaliczane do nowoczesnych technologii, a tym samym czy koszt wdrożenia ERP będzie zmniejszony przez zastosowanie ulgi. Bazując na interpretacjach wydawanych przez Ministerstwo Finansów, firmy decydujące się na wdrożenie systemu klasy ERP mogą skorzystać z ulgi podatkowej na inwestycje w nowoczesną technologię.

„W rozumieniu prawnym, nowoczesna technologia jest definiowana jako wartość niematerialna lub prawna, której zastosowanie umożliwia doskonalenie istniejących wyrobów lub tworzenie nowych. Podstawowym kryterium zaliczenia danej technologii do grupy nowoczesnych jest okres jej istnienia. Według obowiązujących przepisów prawnych technologia może być uznana za nowoczesną, gdy jest stosowana nie dłużej niż 5 lat. W przypadku systemów informatycznych warunek ten odnosi się do konkretnej wersji oprogramowania. Tak więc firmie nabywającej oprogramowanie w nowej wersji, wydanej nie dawniej niż 5 lat wcześniej, przysługuje możliwość skorzystania z ulgi na to rozwiązanie i w ten sposób obniżenie kosztu wdrożenia SAP czy innego systemu ERP.” – wyjaśnia Robert Stiller.

Dla kogo ulga podatkowa?

Oprócz okresu dostępności systemu informatycznego na rynku, jednym z kryterium, jakie należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na jego wdrożenie, jest uzyskanie obiektywnej opinii na temat określonego oprogramowania, będącego przedmiotem wdrożenia. Wydana opinia musi potwierdzać pozytywny wpływ wykorzystania rozwiązania na jakość świadczonych przez firmę usług lub produkowanych przez nią wyrobów, oraz określać stopień jego innowacyjności. „W uzyskaniu takiej opinii z pomocą przyjdą partner wdrożeniowy oraz producent oprogramowania. Dysponując odpowiednimi narzędziami pomogą w oszacowaniu stopy zwrotu z inwestycji. Co więcej, bazując na danych rzeczywistych firmy, umożliwią wskazanie obszarów jej działania, w których wdrożenie przyniesie największe usprawnienia. Tego typu analizy wykonywaliśmy niejednokrotnie dla naszych klientów, przedstawiając zasadność wdrożenia systemu SAP ERP.” – mówi Robert Stiller.

„Innym rodzajem opinii niezbędnej do uzyskania zgody na skorzystanie z ulgi podatkowej jest posiadanie opinii jednostki naukowej na temat innowacyjności rozwiązania. Pod tym względem system SAP spełnia wszelkie wymagania formalne. W 2009 roku przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego wydali taką opinię dla rozwiązania technologicznego eSOA, stanowiącej podstawę oprogramowania biznesowego SAP, na co istnieje pełna dokumentacja.” – dodaje.

Co istotne, z ulgi mogą skorzystać także te firmy, które wdrożyły systemy komputerowe w latach wcześniejszych – wówczas wymaga to korekty rozliczeń podatkowych.

Z ulgi podatkowej na inwestycje w nowoczesne technologie nie mogą skorzystać firmy działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

O ile niższy koszt wdrożenia SAP?

Ulga pozwala firmie na odzyskanie części z tej kwoty poprzez płacenie niższych podatków, umożliwiając zaliczenie do kosztów podatkowych 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. „Na przykład, nabywając system informatyczny o wartości 1 mln zł, firma może zaliczyć do kosztów podatkowych dodatkowo 500 tys. zł, co pozwala obniżyć podatek dochodowy o 19% x 500 tys. zł czyli 95 tys. zł.” – wyjaśnia Robert Stiller.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat zasad przyznawania ulg podatkowych oraz innych zagadnień związanych z finansowaniem inwestycji w system SAP ERP, obniżeniem kosztu wdrożenia SAP, prosimy o kontakt z Hicron, wypełniając formularz kontaktowy.