Klauzula informacyjna - Monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
(wersja nr 001; obowiązuje od 19/09/2022)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hicron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 62 (dalej: „Hicron”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: [email protected].

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane osobowe utrwalone w formie zapisu monitoringu wizyjnego, tj. zwłaszcza Twój wizerunek będzie przetwarzany w celu (1) zapewnienia ochrony mienia, (2) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Hicron oraz osób przebywających na terenie siedziby Hicron, jak również (3) kontroli dostępu do infrastruktury lub aktywów służących do przetwarzania informacji, których ujawnienie może stanowić naruszenie przepisów prawa lub zobowiązań umownych.

Konieczność wprowadzenia monitoringu wizyjnego wynika w szczególności z zakresu działalności Hicron oraz zobowiązań względem kontrahentów, w tym zwłaszcza zapewnienia wymagań SAP i kontrahentów SAP w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych, a w szczególności zachowania w poufności chronionej tajemnicy przedsiębiorstw w zakresie stosowanych rozwiązań biznesowych i organizacyjnych. Jednocześnie skutkuje to zapobieganiu sytuacjom mogącym narazić Hicron oraz kontrahentów Hicron na szkodę.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Hicron (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w szczególności:

  • konieczność zapewnienia względem kontrahentów odpowiedniego stopnia poziomu zabezpieczeń w związku ze świadczeniem w sposób profesjonalny zaawansowanych usług SAP dla wielu kontrahentów, w tym kontrahentów prowadzących działalność na wielką skalę, jak również w newralgicznych dziedzinach podatnych na wyłudzenie lub wykradzenie danych (ze względu na know how, szczególnie istotną tajemnicę przedsiębiorstwa, etc.),
  • konieczność zapewnienia standardów zgodnych z wymaganiami SAP,
  • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Hicron, ochrony wartościowego mienia, w tym m.in. urządzeń, przy wykorzystaniu których przetwarzane są informacje poufne, jak również osób przebywających w Hicron,
  • obronę przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane będą udostępniane:

  • odpowiednim organom państwowym, uprawnionym instytucjom oraz innym uprawnionym podmiotom w sytuacjach wymaganych celem przetwarzania, w szczególności w przypadku zgłoszenia roszczeń lub naruszenia bezpieczeństwa mienia, osób lub informacji (chronionej tajemnicy),
  • podmiotom świadczącym wsparcie techniczne oraz dostawcom usług (telekomunikacyjnych, informatycznych),
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomocy prawnej, wsparcie księgowe oraz usługi audytowe.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe, w tym zwłaszcza wizerunek zarejestrowany w formie elektronicznego zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego (zapisu wideo) przechowywany będzie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, ale nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile nie wystąpią okoliczności uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Do sytuacji takich należy powzięcie przez Hicron wiadomości, iż nagranie może stanowić dowód w postępowaniu lub wszczęcie takiego postępowania. Wówczas dane te mogą być przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Informacja o przysługujących prawach:

Posiadasz prawo wglądu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, które ograniczone lub wyłączone jest celem przetwarzania, uzasadnionymi okolicznościami w danym przypadku, prawami i wolnościami innych osób lub przepisami prawa. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych z powyższych przyczyn, dane te będą udostępniane na wniosek odpowiednich organów Państwa lub uprawnionych podmiotów (instytucji).

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym prawo to doznaje daleko idącego ograniczenia wynikającego z celu przetwarzania, uzasadnionych okoliczności w danym przypadku, praw i wolności innych osób lub przepisów prawa.

 

Prawo do wniesienia skargi:

Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Zautomatyzowanie i profilowanie:

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę