It looks like your default language is English. Would you like to go to the English version of HICRON.COM?
Go to the English version
Other language versions
×
Napisz do nas
pl

Regulamin usługi – NEWSLETTER

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Wydawcą Newslettera jest Hicron Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000250424, kapitał zakładowy 118 490,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP 894-28-54-019, REGON: 020231066, („Wydawca”).
 3. W ramach usługi przesyłania informacji, w tym handlowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) („Newsletter”).
 4. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna, świadczona na czas nieoznaczony i dostępna dla każdego użytkownika serwisu hicron.com, („Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.
 5. Newsletter zawiera między innymi wiadomości, case studies, linki do pobrania materiałów oraz informacje o Hicron Sp. z o. o. i wydarzeniach związanych z Wydawcą. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Wydawcy,
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 1. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu „Zapisz się do Newslettera” na oznaczonych stronach serwisu www.hicron.com adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
  • wpisanie adresu e-mail Subskrybenta w innych miejscach w Serwisie www.hicron.com oznaczonych jako przeznaczone do zapisania się do Newslettera, między innymi przy pobieraniu case study lub ebooka, a także wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.hicron.com.W obu powyższych przypadkach, w momencie podania adresu e-mail, Subskrybent udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i akceptuje Regulamin usługi za pomocą zaznaczenia odpowiednich okienek. Stanowi to dobrowolny, ale konieczny warunek rozpoczęcia świadczenia usługi.
 2. Korzystanie przez Subskrybenta z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu realizacji usługi Newsletter Wydawca przetwarza dane osobowe Subskrybenta w postaci jego adresu e-mail.
 4. Administratorem danych osobowych jest Hicron Sp. z o. o. we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 62. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Newsletter funkcjonuje w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Subskrybenta przed zapisaniem się do usługi. Zgoda ta jest dobrowolna, ale konieczna do świadczenia przez Wydawcę usługi. Subskrybentowi przysługuje prawo do żądania poprawienia i aktualizacji jego danych osobowych, a w określonych ustawowo przypadkach także do żądania ich usunięcia, w szczególności po wycofaniu subskrypcji. Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem jego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. W sprawie zmiany, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych Subskrybenta, powinien on kontaktować się z Wydawcą za pomocą adresu e-mail: [email protected]. 
 6. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter, a następnie zaznaczenie odpowiedniego okienka, na stronie internetowej na którą zostanie przekierowany.
 7. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newslettera” po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Subskrybentów za pomocą stosownej wiadomości e-mail. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania o planowanej zmianie za pomocą poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu Subskrybent informuje o rezygnacji z usługi w sposób opisany w pkt 11. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.hicron.com.
 9. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 10. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

en pl de

Skontaktuj się

z naszym wrocławskim biurem.

+48 71 77 60 300
+48 71 77 60 333

Kontakt