Klauzula informacyjna - chat

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: Hicron sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, tel: +48 71 77 60 300, adres e-mail: [email protected]

Hicron powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną prywatności oraz korzystaniem z przysługujących uprawnień w zakresie Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty email: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 71 300 14 52

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • prowadzenie komunikacji za pośrednictwem komunikatora na stronie internetowej Hicron („chatu”);
  • archiwizacja w celu weryfikacji jakości obsługi komunikatora na stronie internetowej Hicron oraz w celach szkoleniowych;
  • prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych takie jak: obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z korespondencją prowadzoną pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem komunikatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich:

Wewnętrzni:

Dane osobowe będą ujawniane osobom realizującym obowiązki służbowe związane z przetwarzaniem danych osobowych (osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych).

Zewnętrzni:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi wspierające jego główną działalność, takie jak: usługi w obszarze marketingu oraz wsparcia obsługi biurowej, usługi konsultingowe i audytowe, usługi eksploatacji i utrzymania infrastruktury IT a także inne związane z zakresem rozmowy za pośrednictwem komunikatora w ramach strony internetowej.

Przekazywanie poza EOG:

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywało jedynie w niezbędnym zakresie do dostawców usług informatycznych dla Administratora Danych Osobowych w związku wykorzystaniem formy kontaktu Hicron za pośrednictwem komunikatora na stronie internetowej Hicron. Przekazywanie danych w tym zakresie będzie odbywało się do Państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony, a w pozostałych przypadkach na podstawie standardowych klauzul umownych (ochrony danych osobowych) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

  • w trakcie rozmowy oraz po rozmowie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/wiadomość, w przypadku gdyby zaistniała taka konieczność;
  • okres 12 miesięcy w celu weryfikacji jakości obsługi komunikatora na stronie internetowej Hicron oraz w celach szkoleniowych;
  • uzasadniony obroną, ustaleniem i dochodzeniem roszczeń.

 

Uprawnienia dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

W związku nawiązaniem kontaktu przy pomocy komunikatora na stronie www (chat) i przekazaniem nam danych osobowych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (z wyłączeniem, sytuacji w których dane osobowe będą niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, takich jak dochodzenie bądź obrona przed roszczeniami);
  • prawo do kopii danych osobowych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora Danych Osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Uprawnienie to może Pani/Pan wykonać w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, za wyjątkiem przetwarzania ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie mieszczącego się przy ul. Stawki 2 w Warszawie, kod pocztowy: 00-193 (pełne dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.uodo.gov.pl w zakładce kontakt).

 

Niezbędność podania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę