Polityka antykorupcyjna

Hicron stosuje wysokie standardy etyczne we wszystkich swoich działaniach, przestrzega praw Pracowników oraz zasady uczciwości wobec kontrahentów i innych podmiotów współpracujących. Od wszystkich Pracowników wymagamy przestrzegania ogólnych zasad etyki oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów antykorupcyjnych.

Obowiązujące w Hicron zasady przeciwdziałania korupcji służą upowszechnianiu i realizowaniu podstawowych wartości, tj.: uczciwości w relacjach z innymi Pracownikami oraz Kontrahentami, budowania zaufania we wzajemnych relacjach z otoczeniem i dbałości o utrzymywanie tego zaufania, w szczególności z Kontrahentami, przejrzystości wszystkich działań oraz sprawiedliwości i godnego traktowania.

 

Cel

Celem Hicron jest realizowanie wyrażonej w Kodeksie polityki przeciwdziałania korupcji we wszystkich aspektach działalności i podejmowanie wszelkich możliwych działań eliminujących te zjawiska.

 

Definicje

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej. Korzyść ta, może zostać przyjęta dla tej osoby (bezpośrednia), ale także dla jakiejkolwiek innej osoby (pośrednia) działającej w czyimś imieniu. Korupcją jest również przyjmowanie propozycji lub obietnicy korzyści w zamian za określone działanie lub zaniechanie w wykonywaniu swoich obowiązków.

Korzyść majątkowa – nie musi koniecznie przyjmować formy pieniężnej – mogą to być także np.:

 • bony towarowe/kupony,
 • wpłata/przelew określonej sumy,
 • drogie prezenty (np. perfumy, kosmetyki, artykuły tytoniowe, alkohol),
 • pożyczka udzielona na korzystnych warunkach, z intencją przekazania korzyści majątkowej,
 • darowizna przekazana i przyjęta z intencją stanowienia korzyści majątkowej.

Korzyść osobista – świadczenie o charakterze niemajątkowym, które w pozytywny sposób wpływa na sytuację osoby, która je otrzymuje lub osoby bliskiej np. obietnica zatrudnienia, awansu lub załatwienia sprawy.

Osoba pełniąca funkcję publiczną – osoba określona w art. 115 par. 19 Kodeksu karnego.

 

Zasady

Zgodnie z Kodeksem, poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego, w jakich relacjach one występują:

 • oferowanie, obiecywanie lub wręczanie korzyści majątkowych lub osobistych, o jakiejkolwiek wartości i pod jakąkolwiek postacią,
 • przyjmowanie lub żądanie ww. korzyści majątkowych lub osobistych,
 • pośredniczenie w otrzymaniu lub wręczeniu ww. korzyści, w zamian za podjęcie określonych działań lub zaniechanie obowiązków, a w szczególności jeśli miałoby się to wiązać z nadużyciem lub niedopełnieniem obowiązków pracowniczych w Hicron, w szczególności np.:
  • promowanie przez Pracownika nawiązania współpracy z konkretnym kontrahentem w zamian za pieniądze lub obietnice zatrudnienia w przyszłości, po zakończeniu współpracy w Hicron,
  • ujawnienie przez Pracownika (niezależnie od obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa) planów sprzedażowych oraz listy klientów podmiotowi konkurencyjnemu wobec Hicron w zamian za np. wycieczkę zagraniczną lub obietnicę zatrudnienia w przyszłości w podmiocie konkurencyjnym,
  • oferowanie przedstawicielowi kontrahenta pieniędzy w zamian za korzystniejsze warunki umowy z Hicron lub nawiązanie współpracy,
  • przyjęcie korzyści w postaci bonów towarowych przez pracownika Hicron w zamian za zatrudnienie konkretnej osoby w Hicron z naruszeniem zasad rekrutacji.

Ponadto zakazane są:

 • legalizowanie lub próby legalizowania dochodów pochodzących z działań korupcyjnych, np. tworzenie funduszy na działania marketingowe, które w rzeczywistości przeznaczone są na działania korupcyjne lub tworzenie fikcyjnej dokumentacji księgowej (np. wystawienie faktur VAT) mającej na celu zalegalizowanie udzielonych korzyści majątkowych,
 • wszelkie formy wymuszania lub nakłaniania do ww. czynów, np. zachęcanie kontrahenta do korupcji.

 

Odpowiedzialność pracowników

Wyższe kierownictwo Hicron, a w szczególności osoby kierujące zespołami i działami w Hicron mają obowiązek identyfikować możliwość wystąpienia ryzyka zachowań korupcyjnych, będących w obszarze nadzorowanych przez nich zadań. W tym celu zwracają oni uwagę i reagują na wszelkie sytuacje, które mogą rodzić ryzyko korupcyjne i informują o tym podległych Pracowników, wyraźnie i jednoznacznie komunikując brak akceptacji dla tych działań i wskazując właściwy sposób postępowania. Reagowanie na zachowania o charakterze korupcyjnym jest obowiązkiem każdego Pracownika Hicron.

 

Zgłaszanie nadużyć

Każdy pracownik Hicron ma obowiązek informowania bezpośredniego przełożonego lub kierownictwa Hicron o każdym, nawet ewentualnym, konflikcie interesów, który mógłby powstać w związku z wykonywaniem powierzonych Ci zadań.

W naszej organizacji, za system antykorupcyjny odpowiada zespół prawny. Prosimy, żebyście wszystkie pytania związane z jego funkcjonowaniem lub każde inne wątpliwości kierowali bezpośrednio do Personelu tego działu. Kanał komunikacji:  [email protected]

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę