Migracje danych w projektach

Migracje danych w projektach
Migracja danych jest jednym z zagadnień, które występują w każdym większym projekcie informatycznym. Towarzyszy ona wdrażaniu nowszych wersji systemu, które zapewniają przewagę rynkową lub konsolidacji różnych źródeł danych w jednym miejscu. Zagadnienie to przekłada się na konieczność zaplanowania i wykonania szeregu istotnych czynności, które pozwolą zminimalizować ryzyko z nią związane. Sprawdź, co zrobić, by migracja danych przebiegła szybko i bez komplikacji, wspierając rozwój twojej organizacji.

Co oznacza migracja danych?

Migracja danych to transfer danych z jednego systemu informatycznego do drugiego lub zmiana formatu ich przechowywania. Występuje w większości projektów informatycznych m.in. przy wdrożeniu nowego systemu, jego aktualizacji czy przeniesienia do chmury. Celem migracji danych jest zapewnienie spójności i aktualności danych oraz zachowanie ich integralności podczas przenoszenia.

Migracja danych – 7 najważniejszych kroków

Doświadczenia projektowe Hicron pokazują, że krytyczne jest zwrócenie uwagi na następujące czynniki:

 1. Oszacowanie koniecznego zakresu migracji danych

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć podczas migrowania danych do nowego systemu jest określenie ich zakresu i ubranie w odpowiednie struktury. Dane o których mowa tworzą obraz funkcjonowania całej firmy: dotyczą nie tylko indeksów produktowych, klientów i receptur, ale też spełnianych norm, terminów dostaw, parametrów decydujących o wielkościach składanych zamówień, wymogów transportowych i innych. Istotne jest, aby podczas projektu wskazać wszystkie obszary działania firmy, z których należy pobrać dane do zasilenia nowego systemu.

2. Przygotowanie danych do migracji

Przygotowanie danych do migracji jest jednym z najbardziej czasochłonnych i żmudnych etapów wdrożenia systemu. Z drugiej strony od jego powodzenia zależy sukces kolejnych działań w projekcie, dlatego warto przeprowadzić ten proces z największą dokładnością. Odpowiedzialność za przygotowanie danych do migracji spoczywa głównie na pracownikach firmy. Przy oddelegowaniu ich do tego zadania, należy uwzględnić ich kompetencje merytoryczne, wybierając osoby specjalizujące się w danym obszarze. Z drugiej strony trzeba pamiętać o złożonych zależnościach między danymi oraz o tym, że niektóre dane wykorzystywane są w kilku obszarach jednocześnie, co należy uwzględnić podczas ustalania podziału odpowiedzialności za ich przygotowanie.

3. Właściwa organizacja czasu

W trakcie przygotowania danych źródłowych warto przeprowadzić testy ich jakości i spójności w aplikacji źródłowej, przeprowadzając testy procesów biznesowych na migrowanych danych w systemie testowym. To pozwala skontrolować, czy dane przygotowywane są w odpowiedni sposób, czy są wystarczająco szczegółowe, czy nie zwierają błędnych informacji i zawczasu wykonać ewentualne korekty w aplikacji źródłowej. W ten sposób unikniemy czyszczenia danych na ostatnią chwilę, lub nawet migracji błędnych danych do systemu docelowego. Niepełne, lub nieprawidłowe przygotowanie danych może skutkować albo opóźnieniem startu projektu albo problemami podczas konfiguracji systemu.

4. Określenie zasobów i kompetencji zespołu

Zdarza się, że do początkowych etapów prac wdrożeniowych w ogóle nie włącza się konsultantów wychodząc z założenia, że z uwagi na lepszą znajomość baz danych i aplikacji źródłowych można te prace wykonać całkowicie samodzielnie. Jednak w przypadku bardziej skomplikowanych projektów warto rozważyć zaangażowanie doświadczonych konsultantów znających system docelowy. Korzyścią jest odciążenie pracowników, co przekłada się bezpośrednio na przyspieszenie procesu migracji, a tym samym startu produktywnego systemu. W ten sposób zyskujemy również pewność co do jakości i poprawności procesu migracji.

5. Wybór narzędzi wspomagających migrację

Przed wyborem partnera wdrożeniowego warto upewnić się, jakie oferuje narzędzia wspierające migrację danych. Przy złożonych lub kompleksowych projektach, gdy ilość danych przenoszonych do systemu pochodzi z kilkunastu lat pracy firmy, narzędzia do migracji będą niezwykle pomocne. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, firm wielooddziałowych, o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Sam Excel nie wystarczy. Odpowiednio skonstruowane formuły wykluczające duplikację danych, umożliwiające ich wzbogacanie i czyszczenie na bieżąco, pozwalające na zapis i walidację danych zanim zostaną zapisane w aplikacji docelowej czy też umożliwiające „wycofanie” migrowanych rekordów pozwolą szybko i sprawnie przejść proces przygotowania do wdrożenia.

6. Migracja testowa w testach akceptacyjnych rozwiązania – niedopuszczalna jest migracja „żywiołowa”!

Po zasileniu systemu migrowanymi danymi nie uruchamiamy go od razu. Konieczne jest wykonanie testów akceptacyjnych rozwiązania. Jest to ostatnia szansa na ewentualne korekty. Przeprowadzając odpowiednią ilość procesów biznesowych firmy w nowym systemie jeszcze przed jego uruchomieniem będziemy mieli pewność, że system działa jak należy, jest odpowiednio skonfigurowany, a podczas samej realizacji procesów nie występują błędy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie w ten etap kluczowych osób z danych obszarów firmy, które zweryfikują i wskażą ewentualne niezgodności.

7. Migracja zgodna z procedurą

Dobrze przeprowadzony projekt to taki, w którym nie ma mowy o migracji żywiołowej, nie uwzględniającej testów, realizowanej bez wypracowanych procedur. Sukces projektu w dużej mierze zależy od etapu poprzedzającego samo wdrożenie, a więc migracji danych. Mając odpowiednio wypracowany plan jej realizacji, zyskujemy pewność zakończenia projektu w terminie i eliminujemy możliwość wystąpienia ewentualnych błędów podczas konfiguracji procesów.

O sukcesie migracji danych decyduje wiele czynników. Przemyślane przygotowanie do tego złożonego procesu może jednak skutecznie ustrzec przed błędami i opóźnieniami. Doświadczony Partner Biznesowy pomoże Ci zabdać o każdy z powyższych czynników. W Hicron podczas migracji dbamy o bezpieczeństw danych na każdym jego etapie. 

Nasi konsultanci mają bogate doświadczenia związane z migracją danych nabyte podczas realizacji około 200 projektów wdrożeniowych. W wybranych projektach konsultanci Hicron pełnili również rolę osób odpowiedzialnych za zarządzanie i/lub wykonanie złożonych zadań migracyjnych. Doświadczenia wdrożeniowe konsultantów Hicron zgromadzone podczas kilkunastu lat wdrożeń pozwoliły spółce Hicron na opracowanie własnej metodyki projektowej dla realizacji migracji danych (stanowiącej fragment metodyki projektowej (Hicron Consulting Implementation Methodology) a także narzędzi ułatwiających przeprowadzenie migracji.

Usługi oferowane przez Hicron w zakresie migracji to:

  • opracowanie koncepcji realizacji migracji danych,
  • projektowanie i realizacja narzędzi wspierających migrację złożonych obiektów,
  • nadzór nad jakością i bezpieczeństwem realizowanych migracji,
  • kompleksowa realizacja złożonych projektów migracyjnych.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę