It looks like your default language is English. Would you like to go to the English version of HICRON.COM?
Go to the English version
Other language versions
×
Napisz do nas
pl

Klauzula informacyjna

Newsletter

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: Hicron sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, tel: +48 71 77 60 300, adres e-mail: [email protected]

Hicron powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną prywatności oraz korzystaniem z przysługujących uprawnień w zakresie Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty email: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 71 300 14 52

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w zakresie następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych:

  • marketing usług własnych obejmujący dostarczanie Newslettera zawierającego najważniejsze informacje branżowe, informacje o Hicron oraz o stosowanych przez Hicron rozwiązaniach;
  • analizowanie statystyk w zakresie dostarczanego Newslettera;
  • prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych obejmujące obronę, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z dostarczanym Pani/Panu Newsletterem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich:

 

Wewnętrzni:

Dane osobowe będą ujawniane osobom realizującym obowiązki służbowe związane z przetwarzaniem danych osobowych (osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych).

 

Zewnętrzni:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi wspierające jego główną działalność, takie jak: usługi w obszarze marketingu oraz wsparcia obsługi biurowej, usługi konsultingowe i audytowe, usługi eksploatacji i utrzymania infrastruktury IT.

 

Przekazywanie poza EOG:

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywało jedynie w niezbędnym zakresie do dostawców usług Administratora Danych Osobowych w związku z dostarczaniem Newslettera, w tym w zakresie stosowanych w tym celu usług informatycznych. przekazywanie danych w tym zakresie będzie odbywało się do Państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony, a w pozostałych przypadkach na podstawie standardowych klauzul umownych (ochrony danych osobowych) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

  • cały okres świadczenia usługi dostarczania Newslettera do momentu rezygnacji z usługi;
  • przez okres uzasadniony obroną, ustaleniem i dochodzeniem roszczeń.

 

Uprawnienia dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

W związku z zapisaniem się na otrzymywanie Newslettera i przekazaniem nam danych osobowych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (z wyłączeniem, sytuacji w których dane osobowe będą niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, takich jak dochodzenie bądź obrona przed roszczeniami);
  • prawo do kopii danych osobowych.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora Danych Osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Uprawnienie to może Pani/Pan wykonać w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, za wyjątkiem przetwarzania ich w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Jednocześnie informujemy, iż sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu dostarczania Pani/Panu Newslettera oznacza rezygnację przez Panią/Pana z otrzymywania naszego Newslettera.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie mieszczącego się przy ul. Stawki 2 w Warszawie, kod pocztowy: 00-193 (pełne dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.uodo.gov.pl w zakładce kontakt).

 

Niezbędność podania danych osobowych:

Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest niezbędne w celu świadczenia przez Hicron sp. z o.o. usługi Newsletter. Brak podania adresu poczty elektronicznej uniemożliwi skuteczne dostarczenie Newslettera.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem usługi Newsletter nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

en pl de

Skontaktuj się

z naszym wrocławskim biurem.

+48 71 77 60 300
+48 71 77 60 333

Kontakt