Ślad węglowy – czym jest i jak wpływa na prowadzenie organizacji?

Redukcja śladu węglowego jest nie tylko trendem w prowadzeniu biznesu. To także cel unijnych dyrektyw i obostrzeń. Unia Europejska zwraca coraz większą uwagę na politykę pro-środowiskową firm nie tylko znajdujących się na jej terenie, ale także tych, które podejmują się jakiejkolwiek współpracy z jednostkami w niej ulokowanymi.

Dostosowanie funkcjonowania organizacji do obowiązujących i nadchodzących przepisów wkrótce będzie dotyczyć każdej z nich. Podążanie za wyznaczonymi przez UE zaleceniami to nie tylko sposób na uniknięcie przykrych konsekwencji finansowych, ale też umocnienie wizerunku biznesu jako odpowiedzialnego społecznie. Prezentujemy przykłady, jak rozwiązania IT mogą pomóc organizacjom w dostosowaniu się do norm.

Co to jest ślad węglowy – definicja

Śladem węglowym (eng. carbon footprint) określa się całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wytworzonych przez konkretną osobę, organizację, wydarzenie lub cykl życia produktu. Do tej kategorii zalicza się emisje takich gazów jak: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, sześciofluorek siarki i pozostałe gazy szklarniowe. Wszystkie te związki określa się jako spowodowane czynnikami antropogenicznymi. Są one skrajnie szkodliwe dla naszej planety. Ich działanie i nadmierna produkcja są uznawane za jeden z największych czynników destrukcyjnych dla klimatu.

Ślad węglowy – regulacje prawne

Wymóg minimalizowania i obliczania swojego śladu węglowego organizacji stał się faktem. W związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, w skrócie CSRD), przyjętym przez Komisję Europejską w 2021 roku, jednostki gospodarcze funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej stają przed poważnym wyzwaniem. Nakłada on na spółki publiczne i prywatne obowiązek raportowania ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), czyli pozafinansowych czynników związanych głównie z obszarami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Założenia nowej dyrektywy mają wejść w życie w 2024 roku i będą zobowiązywać organizacje między innymi zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz takie, których papiery wartościowe notowane są na rynkach regulowanych w UE (póki co z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw). Mówi się, że z czasem dyrektywa będzie dotyczyła jeszcze większej ilości działalności, obejmując również te liczące powyżej 10 pracowników.

Nowe rozporządzenia unijne mają na celu zmobilizowanie jednostek gospodarczych do wprowadzenia polityki i praktyk służących klimatowi. Zarządzenia te mają też zwrócić uwagę zarządzających a najważniejsze problemy środowiskowe. Ich zadaniem jest kontrolowanie poprzez raporty chociażby ilości CO2 wyprodukowanego przez organizację, odpadów przez nią wytworzonych, czy wszelkich inicjatyw sprzyjające środowisku podjęte przez działalność gospodarczą. Stanowi to potencjalne wyzwanie z przygotowaniem systemów informatycznych jednostek do raportowania produkowanego CO2, podjęcia działań operacyjnych zmierzających do minimalizowania śladu węglowego oraz monitorowanie postępów w osiąganiu tych celów.

ślad węglowy definicja

Emisja CO2 w działalności IT

Powszechnie znanym jest fakt, że przemysł elektrociepłowniczy, ogromne fabryki czy przetwórnie produkują znaczące ilości CO2. Jednak nadal niewiele mówi się o tym, że obszary operacyjne nie związane bezpośrednio z produkcją również zostawiają swój ślad węglowy, na przykład działalność IT.

Jej funkcjonowanie jest niemożliwe bez użycia urządzeń elektronicznych, mobilnych, internetu, a co za tym wszystkim idzie – prądu. Rocznie elektrownie na całym świecie emitują około 10 miliardów ton CO2. Same bazy danych zużywają 2-3% światowego zapotrzebowania na energię. Pandemia COVID-19 zdecydowanie zwiększyła te statystyki. Magazynowanie danych, to nie jedyne źródło wytwarzania CO2 w branży IT. Innym jest produkcja sprzętu wykorzystywanego w tym sektorze. Niemożliwym jest jej zrównoważenie w momencie, w którym recykling urządzeń elektrycznych jest znikomy przy ilości elektrośmieci. Według raportu Statista każdego roku notuje się około 50 miliona ton e-odpadów na całym świecie. W porównaniu 2014 rokiem to wzrost o 16,4%. Ta liczba nadal rośnie. Ogromna większość jednostek gospodarczych, bo aż 89% poddaje ponownemu przetworzeniu mniej niż 10% swoich urządzeń elektronicznych wykorzystywanych do pracy.

Niewystarczające zmniejszenie produkcji CO2 w działalności IT to nie wina braku ambicji ze strony zatrudnionych w nich pracowników. To problem bardziej złożony, wynikający często z braku alternatyw do sprawdzonych narzędzi pracy, czy braku świadomości tych rozwiązań.

ślad węglowy organizacji

Jak firmy mogą lepiej radzić sobie z nadmierną produkcją CO2?

Sposobów na ograniczenie zużycia energii w organizacji jest naprawdę wiele. Obok biodegradowalnych opakowań dla produktów, optymalizacji metod dostaw i wybór elektrycznych pojazdów dostawczych jednostki gospodarcze poszukują również rozwiązań globalnych obszarze IT, które wesprą organizację w działaniach prowadzących do zminimalizowania śladu węglowego.

Niskoemisyjne początki

Chcąc dokładniej kontrolować ilość CO2 produkowanego przez organizację należy przeanalizować także etapy przedprodukcyjne produktu/usługi/aplikacji. Na ślad węglowy produktu składa się nie tylko ilość wykorzystanej energii podczas produkcji, ale też w trakcie testów. Jest to bardzo istotne i pomaga organizacjom stworzyć zrównoważone środowisko produkcyjne. Z pomocą idą narzędzia typu Business Intelligence generujące zaawansowane raporty do monitoringu produkcji przedsiębiorstwa i emisji CO2, na przykład SAP PaPM, a także narzędzia predykcyjne wyposażone w analizy „what-if”.

Niskoemisyjny obieg dokumentów

Stosowanie rozwiązań IT eliminujących wykorzystywanie papierowych formularzy to sposób nie tylko na przyspieszenie i automatyzację czynności operacyjnych, lecz również na poprawę ekologicznych standardów biznesu. U Klientów Hicron znajdują one zastosowanie najczęściej w procesie obiegu faktur: faktura wystawiona elektronicznie może podlegać automatycznej akceptacji w momencie gdy numer na fakturze pokrywa się z referencyjnym numerem zamówienia, które wcześniej było akceptowane przez osoby do tego upoważnione. Unikamy wówczas podwójnej akceptacji podobnych dokumentów, oszczędzając czas przeznaczony na czynności administracyjne.

Mniej oczywistym przykładem jest zastąpienie papierowych formularzy wykorzystywanych podczas procesu przyjęcia pojazdu do serwisu u Klienta Hicron w Szwajcarii – importera i dealera pojazdów. Wszelkie informacje na temat pojazdu, szkód, wykonywanych napraw są zapisywane w urządzeniu mobilnym komunikującym się z centralnym systemem SAP, bez straty czasu na wypełnianie formularzy, a następnie przenoszenia ich manualnie do systemu. Co więcej, aplikacja wyposażona w dodatkowy moduł pozwala przy okazji przypomnieć Klientowi o ewentualnych akcjach serwisowych dla danego modelu pojazdu, promocjach i ofertach specjalnych.

Chmura jako alternatywa

Korzystanie z zaawansowanych, nowoczesnych technologii wspiera jednostki gospodarcze w “zielonej” transformacji. Lokalne serwery zużywają zdecydowanie więcej energii. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest przeniesienie infrastruktury lokalnej do chmury. Daje ona właściwie nieograniczone możliwości przechowywania danych. Dzięki temu są one łatwiej dostępne, co zmniejsza ilość pracy poświęconej na odszukiwanie potrzebnych informacji, a co za tym idzie – ograniczenie zużycia energii. Ponadto organizacje udostępniające swoje chmury dysponują ultranowoczesnymi infrastrukturami, które wyposażone są w energooszczędne mechanizmy. Tak zaawansowane systemy ograniczające emisję CO2 w przesyłaniu danych są właściwie niemożliwe do stworzenia w infrastrukturze lokalnej.

co to jest ślad węglowy

Redukcja śladu węglowego z SAP S/4HANA

Przeniesienie infrastruktury lokalnej do środowiska chmurowego daje organizacji niezliczone możliwości. Dzięki ultranowoczesnym, zsynchronizowanym i zoptymalizowanym systemom, chmurowe rozwiązania gwarantują nie tylko wzrost komfortu pracy z danymi, ale też maksymalnie zrównoważone środowisko ich magazynowania. Koncepcja RISE with SAP dostarcza aplikacje, platformy, narzędzia i usługi niezbędne do rozwoju biznesu, postępu w dokonywaniu innowacji, maksymalnej automatyzacji i upraszczania połączeń sieciowych. Dzięki niej możliwym jest stworzenie takiego środowiska chmurowego, które gwarantuje przejrzystość i maksymalnie ułatwiony dostęp do danych.

Przeniesienie infrastruktury lokalnej do chmury SAP S/4HANA gwarantuje organizacjom nie tylko stworzenie wydajnej, inteligentnej i zautomatyzowanej przestrzeni. To także bezpieczna i wydajna przestrzeń, która wspiera zrównoważony rozwój działalności gospodarczej oferując między innymi narzędzia umożliwiające kontrolę i prowadzenie przejrzystych raportów dotyczących wszelkich działań emisyjnych jednostki. System wspiera też zarządzanie danymi w taki sposób, aby pomóc działalności gospodarczej obliczenie śladu węglowego działalności gospodarczej. Dzięki chmurze możliwym jest nie tylko zoptymalizowanie procesów organizacji i usprawnienie jej pracy, ale też przede wszystkim realna redukcja emisji CO2.

Dobry wpływ na środowisko, zaufanie Klientów i bezpieczeństwo pracowników

Decyzja o zminimalizowaniu i regularnym obliczaniu  śladu węglowego to także sposób na zwiększenie zaufania Klientów. Oficjalne dzielenie się informacjami związanymi z ograniczaniem wytwarzania dwutlenku węgla, recyklingiem zużytych sprzętów, wymianą ich na takie również z recyklingu, korzystaniem z elektrycznych środków transportu, bezpiecznych surowców, realizowaniem dostaw w jak najbardziej zrównoważony sposób – wszystkie takie działania warto kontynuować i ujawniać, gdyż są pozytywnie odbierane przez otoczenie. Zgodnie z trendami społecznej odpowiedzialności biznesu, działania pro-środowiskowe zmniejszają wskaźnik rotacji Klientów i wspierają organizacje w utrzymaniu dobrego wizerunku. Dzieląc się z odbiorcami informacjami o wyprodukowanym przez działalność gospodarczą dwutlenku węgla, ale też o wszelkich działaniach dążących do jego minimalizacji, lub poprawie kondycji naszej planety, organizacje budują swój całościowy obraz jako odpowiedzialnych, zaangażowanych i godnych zaufania. Zaangażowanie jednostki gospodarczej w “zieloną” transformację pomaga wzmacniać satysfakcję Klienta i jego lojalność wobec marki.

Organizacje zaangażowane w poprawę kondycji planety i chcące zmieniać swój wpływ na zmiany klimatu są również relatywnie bardziej atrakcyjnym miejscem pracy. Pomagają też zbudować w zatrudnionym poczucie głębszego sensu wykonywanej pracy, co zatrzymuje go w niej na dłużej i wspiera jego rozwój zawodowy, ale też rozwój samego biznesu.

POROZMAWIAJMY O CHMURZE

Rozwiązania cloudowe od Hicron wspierają biznes. Twój też mogą! Say bye to the limits. Hi!Cloud

Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd. Prosimy spróbować ponownie.

Dziękujemy za kontakt, Twoja wiadomość została przesłana dalej.

Jak Hicron wesprze Twoją organizację w ekologicznej transformacji?

Planujesz zmiany w swojej działalności, które wspomogą ją w lepszym zarządzaniu odpadami? Szukasz bazy danych, która wspomoże Twój biznes w zmniejszeniu i obliczaniu śladu węglowego? Chcesz, aby Twoja organizacja była dostosowana do nowoczesnych standardów klimatycznych? Specjaliści w Hicron wesprą Ciebie i Twoich pracowników w opracowaniu strategii konwersji na bazę SAP S/4HANA, a także przeprowadzą przez każdy jej etap na Twoich zasadach. Ponad 16 lat doświadczenia pomogło nam w opracowywaniu strategii dopasowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych Klienta. Skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się jak przeprowadzić bezpieczną konwersję na SAP S/4HANA.

Źródła:

INSPIRED – Opportunities and Threats – IT Firms’ Social and Environmental Responsibility

Ekologiczna energetyka dzięki chmurze

ESG: co to jest, kogo dotyczy, i jakie rozwiązania Ci pomogą?” rel=”no follow”

The growing carbon footprint of digitalization and how to control it

CGD ranks CO2 emissions from power plants worldwide

What is the Carbon Footprint of Data Storage?

Global e-waste – Statistics&Facts

Global E-Waste Volume Hits New Peak in 2014: UNU Report

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę