Klauzula informacyjna - ogólna

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: Hicron sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, tel: +48 71 77 60 300, adres e-mail: [email protected]

Hicron powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną prywatności oraz korzystaniem z przysługujących uprawnień w zakresie Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty email: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 71 300 14 52

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

W przypadku zapisania się na newsletter, zakresie następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych:

 • marketing usług własnych obejmujący dostarczanie Newslettera zawierającego najważniejsze informacje branżowe, informacje o Hicron oraz o stosowanych przez Hicron rozwiązaniach;
 • analizowanie statystyk w zakresie dostarczanego Newslettera.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej Hicron, zakresie następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych:

 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie;
 • archiwizacja w celu weryfikacji jakości obsługi formularza kontaktowego oraz w celach szkoleniowych.

W przypadku korzystania z komunikatora typu chat na stronie internetowej umożliwiającego bezpośredni kontakt z Hicron:

 • prowadzenie komunikacji za pośrednictwem komunikatora na stronie internetowej Hicron („chatu”);
 • archiwizacja w celu weryfikacji jakości obsługi komunikatora na stronie internetowej Hicron oraz w celach szkoleniowych;

W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania newslettera:

 • prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych obejmujące marketing bezpośredni usług świadczonych przez Hicron polegający na dostarczaniu Newslettera Hicron

W odniesieniu do wszystkich przypadków – prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych takie jak: obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w tym dostarczanymi odbiorcy treściami, przesyłanymi informacjami i materiałami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich:

Wewnętrzni

Dane osobowe będą ujawniane osobom realizującym obowiązki służbowe związane z przetwarzaniem danych osobowych (osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych).

 

Zewnętrzni

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi wspierające jego główną działalność, takie jak: usługi w obszarze marketingu, wsparcia obsługi biurowej, usługi konsultingowe i audytowe, obsługi dotyczącej poszczególnych wydarzeń,  usługi eksploatacji i utrzymania infrastruktury IT.

 

Przekazywanie poza EOG

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywało jedynie w niezbędnym zakresie do dostawców usług Administratora Danych Osobowych w związku z zapewnieniem odpowiednich funkcjonalności strony internetowej Hicron oraz usług świadczonych z jej wykorzystaniem, w tym w zakresie stosowanych w tym celu usług informatycznych. przekazywanie danych w tym zakresie będzie odbywało się do Państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony, a w pozostałych przypadkach na podstawie standardowych klauzul umownych (ochrony danych osobowych) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

 • cały okres świadczenia usługi dostarczania Newslettera do momentu rezygnacji z usługi;
 • przez okres korespondencji i komunikacji za pośrednictwem komunikatora na stronie www oraz odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza oraz pozostałej korespondencji;
 • niezbędny do doręczenia Pani/Panu materiałów marketingowych usług własnych Hicron w postaci studium przypadku („case study”);
 • okres korzystania ze strony internetowej;
 • okres 12 miesięcy w zakresie archiwizowania w celu weryfikacji jakości obsługi oraz w celach szkoleniowych;
 • okres 12 miesięcy w zakresie analizowania odpowiednich statystyk;
 • przez okres uzasadniony obroną, ustaleniem i dochodzeniem roszczeń.

 

Uprawnienia dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

W związku z korzystaniem ze strony internetowej i możliwości udostępnionych przy jej wykorzystaniu przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (z wyłączeniem, sytuacji w których dane osobowe będą niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, a także prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych w postaci dochodzenia, ustalenia bądź obrony przed roszczeniami);
 • prawo do kopii danych osobowych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora Danych Osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Uprawnienie to może Pani/Pan wykonać w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, za wyjątkiem przetwarzania ich w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Jednocześnie informujemy, iż sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w określonym celu będzie oznaczał Pani/Pana rezygnację ze skorzystania z możliwości/usług udostępnianych przez Hicron przy wykorzystaniu stronu internetowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie mieszczącego się przy ul. Stawki 2 w Warszawie, kod pocztowy: 00-193 (pełne dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.uodo.gov.pl w zakładce kontakt).

 

Niezbędność podania danych osobowych:

Podanie niektórych danych osobowych – odpowiednio oznaczonych jako obowiązkowe – jest niezbędne w celu świadczenia przez Hicron sp. z o.o. niektórych usług – np. podanie usługi Newsletter wymaga podania adresu e-mail, bez którego nie będzie możliwości skutecznego jego dostarczenia.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony oraz usług udostępnianych przy jej wykorzystaniu nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę